SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Przywrócenie terminu do opłacania składek ZUS – jak to zrobić? Pomocne informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych ZUS, w tym wzór wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie US-9.

Terminowe opłacanie składek ZUS jest o tyle ważne, że jak wskazuje portal zus.pox.pl, 

„Wystarczy zatem 1-dniowe opóźnienie w opłaceniu składki chorobowej lub opłacenie jej w niepełnej wysokości, aby ZUS odebrał nam prawo do ubezpieczenia i odmówił zasiłku w razie choroby (w szczegółach problem ten opisywaliśmy tutaj).

W przypadku najmniejszego choćby opóźnienia w zapłacie składki chorobowej, ZUS wyłącza bowiem przedsiębiorcę z ubezpieczeń. Zgodnie z przepisami, osoba taka traci wówczas prawo do zasiłku aż na 3 miesiące.”

Konsekwencje opóźnienia w płatności mogą być surowe, natomiast w prawie ubezpieczeń społecznych funkcjonuje przywrócenie terminu do opłacania składek do ZUS, które jest swoistym „wentylem bezpieczeństwa” i pozwala zachować ciągłość ubezpieczenia.

PRZYWRÓCENIE TERMINU DO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – WARUNKI FORMALNE

Przepisy ustawy systemowej stanowią, że w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Rozważania należy zacząć od tego, że przez nieopłacenie składki należy rozumieć zasadniczo trzy sytuacje, mianowicie (1) gdy składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na chorobowe, nie zostały za dany miesiąc opłacone, (2) jak i gdy wpłata miała miejsce, ale była dokonana po terminie lub (3) w niepełnej wysokości (tak J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX 2015).

Przywrócenie terminu do opłacania składek ZUS jest dokonywane na wniosek. To znaczy, że osoba zainteresowana musi wykazać się w tym wypadku inicjatywą i wystąpić o zgodę do ZUS. Gdy przekroczenie było nieznaczne i z uzasadnionych powodów, jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie – pisze rp.pl

W ugruntowanym orzecznictwie podkreśla się, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej nie może być traktowany z nadmiernym rygoryzmem. Ustawodawca nie wymaga, aby przywrócenie terminu do opłacenia składki następowało wyłącznie w przypadku wyjątkowym, szczególnie uzasadnionym. Przez przypadek uzasadniony należy więc rozumieć taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego składka nie została w terminie opłacona w należnej wysokości (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r., III AUa 1077/19, LEX nr 3062022).

Jako przyczyny uzasadniające wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie wskazuje się w judykaturze następujące okoliczności: chorobę ubezpieczonego, nagły wyjazd, brak pieniędzy wywołany czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego, siłę wyższą, wypadek losowy, czy tez inne okoliczności, które obiektywnie wyjaśniają, że zapłata składek w terminie była niemożliwa albo niezapłacenie ich w terminie było niezależne od woli ubezpieczonego, a samo niezapłacenie składek w terminie nie było spowodowane tylko zaniedbaniem (brakiem staranności) ubezpieczonego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2019 r., III AUa 529/19, LEX nr 2781413).

Ponadto w doktrynie podkreśla się, że decyzja ZUS co do wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie nie może być arbitralna i dlatego też przewidziano jej kontrolę sądową. Wyposażenie organu rentowego w kompetencję wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie – mimo nieokreślenia przez ustawodawcę przesłanek wyrażania tej zgody nie oznacza przyznania temu organowi niczym nieskrępowanego uznania w uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o wyrażenie zgody. Przyznana kompetencja winna być wykonywana bowiem według sprawdzalnych i sprawiedliwych kryteriów – dających się ocenić w postępowaniu sądowym (por. w tym zakresie wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2019 r., III AUa 153/19, LEX nr 2781323). Ciekawe refleksje na temat granic swobody ZUS w wyrażeniu zgody na opłacenie składki po terminie znajdą Państwo w serwisie palestra.pl

Warto zapamiętać, że odmowa przywrócenia terminu opłacenia składki przez ZUS podlega kontroli Sądu ubezpieczeń społecznych i można odwołać się od odmownej decyzji ZUS.

Skontaktuj się z PRAWNIKIEM ZUS:

Adwokat ZUS. Radca prawny ZUS. Prawnik od spraw ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

OBEJRZYJ WYSTĄPIENIA PRAWNIKA OD ZUS NA SEJMOWEJ PODKOMISJI W SPRAWIE KOBIETY KONTRA ZUS

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

SZYBKI KONTAKT ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Dodaj komentarz

Close Menu