SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

ART. 8A USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ

Art. 8a ustawy dezubekizacyjnej. Zgodnie z ustawą zaopatrzeniową Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może w drodze decyzji wyłączyć zastosowanie przepisów obniżających emeryturę bądź rentę wobec funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, jeśli przed dniem 31 lipca 1990 r. pełnili służbę krótkotrwale oraz rzetelnie wykonywali zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Decyzja Ministra wyłączająca stosowanie przepisów obniżających świadczenie może być wydana zarówno wobec samego funkcjonariusza jak też wobec członków rodzin pobierających renty rodzinne.

Dezubekizacja prawnik. Prawnik od dezubekizacji. Pomoc kancelarii specjalizującej się w sprawach dezubekizacji. Nawet jeżeli samodzielnie przygotowałeś odwołanie – nadal nie jest za późno na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Jeżeli otrzymałeś pismo z Ministerstwa ze stanowiskiem odmownym w sprawie odwołania lub też pismo z Sądu w toczącej się sprawie – nadal możesz skorzystać z fachowej pomocy prawnej prawnika od dezubekizacji. Możemy włączyć się do sprawy jako pełnomocnicy do już toczącego się postępowania. Zainteresowanych pomocą prawną prosimy o kontakt z Kancelarią: tel. 502-619-281 email: kancelaria@zawartka.pl

Pamiętaj, występując razem z profesjonalnym pełnomocnikiem zwiększasz swoje szanse na wygranie sprawy w sądzie.

ART. 8A USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ - PRZESŁANKI

Zgodnie z przepisem art. 8a Minister może wydać decyzję wyłączającą stosowanie przepisów zmniejszających świadczenie. Przyjrzyjmy się bliżej przesłankom, jakie muszą zaistnieć aby decyzja Ministra była pozytywna. Chodzi o szczególnie uzasadnione przypadki dotyczące osób, które:

  1. pełniły krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
  2. rzetelne wykonywały zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Kryteria nie są jasne, co powoduje że bardzo często dochodzi do sporów sądowych na tle stosowania art. 8a ustawy dezubekizacyjnej.

W judykaturze powoli można odnaleźć doprecyzowanie przesłanek z art. 8a ustawy dezubekizacyjnej. Na cel tego przepisu słusznie wskazał NSA w wyroku z 12 maja 2021 r., III OSK 1895/21 pisząc, iż: „Regulację zawartą w art. 8a ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej należy wykładać jako dany przez ustawodawcę organowi administracji publicznej instrument służący wszechstronnemu zbadaniu sprawy określonego funkcjonariusza w celu zweryfikowania, czy funkcjonariusz ten objęty ustawowym domniemaniem „służby na rzecz totalitarnego państwa” jest w istocie osobą, której wysokość świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego powinna być ustalana na podstawie restrykcyjnych przepisów znajdujących aksjologiczne uzasadnienie wyłącznie do tych osób, które angażowały się w sposób bezpośrednio ukierunkowany na realizowanie charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego jego zadań i funkcji i których prawa – z tego właśnie względu – zostały nabyte niesłusznie”.

W innym wyroku WSA w Warszawie zwracał uwagę na konieczność „indywidualistycznej” wykładni art. 8a ustawy zaopatrzeniowej wyjaśniając, że „istota zakodowanych w tym przepisie norm koncentruje się na potrzebie badania konkretnych spraw określonych indywidualnych osób ze świadomością, że restrykcyjne ustawowe domniemanie „służby na rzecz totalitarnego państwa” zrównuje – w zakresie statusu istotnego z punktu widzenia zaopatrzenia emerytalnego – osoby, które bezpośrednio angażowały się w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, a zatem takie, których postawa z dzisiejszej perspektywy aksjologicznej jest oceniana negatywnie, z takimi osobami, których aktywność wprawdzie nie pozostawała w bezpośredniej opozycji do zadań i funkcji państwa totalitarnego, jednakże ograniczała się wyłącznie do zwykłych, standardowych działań podejmowanych w służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa jako takiego, a tym samym nie ma konotacji pejoratywnych” (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r., II SA/Wa 1554/20).

PRZESŁANKA RZETELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW

Przykładowo w jednym z wyroków wyjaśniono, że: „Dla stwierdzenia „rzetelności” działania funkcjonariusza nie jest konieczne legitymowanie się nagrodami czy wyróżnieniami dotyczącymi przebiegu służby, chociaż niewątpliwie nagrody takie i wyróżnienia mogą ugruntowywać w przekonaniu o rzetelności wykonywania zadań i obowiązków” (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2022 r., II SA/Wa 2362/21).

W innym orzeczeniu stwierdzono, że „Nie ma podstaw do kwestionowania rzetelności wykonywania obowiązków, jeżeli brak dowodów na działanie nierzetelne” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r., II SA/Wa 1849/20).

PRZESŁANKA KRÓTKOTRWAŁEJ SŁUŻBY PRZED 31 LIPCA 1990

Różnie w orzecznictwie odnoszono się do tej przesłanki. W jednym z orzeczeń zaprezentowano myśl, aby odnosić „krótkotrwałość służby” do okresu funkcjonowania państwa totalitarnego jako takiego: „Skoro sam ustawodawca odniósł się do pojęcia Państwa totalitarnego, traktując pełnienie służby na jego rzecz jako coś nagannego i uniemożliwiającego pobieranie emerytury czy renty w pełnej wypracowanej wysokości, to zestawienie długości owej służby z długością trwania tak opisanego tworu państwowego, znajduje logiczne uzasadnienie, pozostające w ścisłym związku z pojęciem „krótkotrwałości służby”” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r., II SA/Wa 1832/20).

W innym orzeczeniu przyjęto, że: „Nie pozbawioną podstaw byłaby metoda odkodowania zwrotu „krótkotrwałości służby”, polegająca na zestawieniu długości służby pełnionej przed 31 lipca 1990 r. z długością życia strony. Tego typu odniesienie byłoby przejawem szczególnej indywidualizacji rozstrzygnięcia administracyjnego. Nawiązywałoby przecież wprost do cech konkretnej osoby, której dotyczy decyzja” (tak WSA w Warszawie w wyroku z 7 kwietnia 2021 r., II SA/Wa 1814/20).

Istnieje również trzecia koncepcja, mianowicie NSA stwierdził, że „Skoro postępowanie prowadzone na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy dotyczy indywidualnej sprawy, to konieczność uwzględniania indywidualnej sytuacji określonego funkcjonariusza sprawia, że punktem odniesienia dla ustalenia „krótkotrwałości służby przed dniem 31 lipca 1990 r.” powinien być cały okres służby pełnionej przez osobę, której dotyczy postępowanie prowadzone na podstawie art. 8a ust. 1 tej ustawy i na tym tle należy oceniać, czy okres służby tej osoby przed 31 lipca 1990 r. w stosunku do całego okresu służby nie spełnia tego kryterium” (wyrok NSA z 4 grudnia 2020 r., I OSK 2630/19).

ART. 8A USTAWY DEZUBEKIZACYJNEJ – ODWOŁANIE OD DECYZIJ MINISTRA

Warto pamiętać, że od decyzji Ministra przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a w dalszej kolejności przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej i odwołać się od decyzji walcząc o swoje prawa. Widzimy, że w wielu przypadkach decyzje Ministra są pisane „na kolanie” bez wnikliwego rozważenia danej konkretnej sprawy. Bardzo często Sądy przychylają się do odwołań i nakazują ponowne zbadanie sprawy, co przybliża do pozytywnego rozstrzygnięcia.

Dezubekizacja prawnik. Prawnik od dezubekizacji. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu