SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA ZUS

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA ZUS

Wcześniejsza emerytura ZUS – jak ją uzyskać? Dziś chcemy omówić jeden istotny wymóg formalny, mianowicie warunkiem koniecznym do przyznania prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy. W orzecznictwie podkreśla się, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zasadą jest konieczność spełniania wszystkich przesłanek nabycia prawa do świadczenia na chwilę wydania zaskarżonej decyzji, a uwzględnienie możliwości spełnienia po dacie decyzji jest dopuszczalne tylko wyjątkowo. Nie jest wprawdzie wykluczone uwzględnienie również faktu rozwiązania stosunku pracy po dacie decyzji, zawsze jednak jest to na zasadzie pewnego wyjątku (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 marca 2019 r. III AUa 64/19, LEX nr LEX nr 2669473).

W wielu przypadkach ubezpieczony, który chce przejść na emeryturę dalej kontynuuje zatrudnienie. Logicznie, bo przecież nie jest pewny, czy otrzyma świadczenie, dlaczego więc miałby rezygnować z pracy? W takim przypadku ubezpieczony starający się o wcześniejszą emeryturę w zasadzie „sprawdza” czy spełnia wszystkie pozostałe warunki nabycia prawa do świadczenia. Wszystko będzie ok, jeśli ZUS wyda decyzję odmowną tylko z powołaniem się na brak spełnienia przesłanki rozwiązania stosunku pracy i uzna, że pozostałe warunki zostały spełnione. Niemniej jednak zdarza się, że ZUS w decyzji odmownej kwestionuje zarówno niespełnienie wymogu rozwiązania stosunku pracy oraz np. liczbę lat przepracowanych w warunkach szczególnych. Wówczas złożenie odwołania do Sądu ubezpieczeń społecznych od takiej decyzji, może być z góry skazane na porażkę.

Niespełnienie przez ubezpieczonego przesłanki rozwiązania stosunku pracy na dzień zamknięcia rozprawy, z reguły powoduje, że Sąd nie bada wypełnienia przez ubezpieczonego pozostałych warunków do przyznania emerytury pomostowej. Po ustaleniu, iż ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy, nie ma obowiązku prowadzenia postępowania celem ustalenia spełnienia pozostałych przesłanek przyznania świadczenia. Wykluczone jest bowiem, aby ubezpieczony dochodził ustalenia prawa na przyszłość. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych roszczenie o świadczenie wyprzedza roszczenie o ustalenie, skutkiem, czego nie jest możliwe wydanie wyroku ustalającego istnienie, którejś z przesłanek prawa do świadczenia. W postępowaniu toczącym się z odwołania od decyzji wydanej wskutek wniosku o przyznanie emerytury, niedopuszczalne jest przedmiotowe przekształcenie roszczenia na żądanie ustalenia tylko niektórych przesłanek warunkujących prawo do świadczenia. Sąd, stwierdzając spełnienie przez ubezpieczonego jednego lub więcej warunków powstania prawa do świadczenia, nie może ustalić tego w sentencji wyroku, przy jednoczesnym oddaleniu odwołania ubezpieczonego od niekorzystnej dla niego decyzji organu rentowego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2019 r., III AUa 1783/19, LEX nr 2809468).

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA ZUS – POD WARUNKIEM ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

Sądy przyjmują, że wykluczone i nieznajdujące uzasadnienia prawnego jest odrębne dochodzenie ustalenia spełnienia jednej z przesłanek do nabycia prawa do danego świadczenia w sytuacji, gdy bezsporne jest niespełnienie innej przesłanki (tu: rozwiązania stosunku pracy), jeżeli wyłącznie kumulatywne wystąpienie wszystkich przesłanek gwarantuje nabycie prawa do świadczenia. Według innego orzeczenia: Pozostawanie przez ubezpieczonego w stosunku pracy stanowi samodzielną i negatywną przesłankę uniemożliwiającą przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej. Brak spełnienia tej przesłanki, niezależnie od tego, czy inne się ziściły, czyni niemożliwym uwzględnienie żądania w zakresie przyznania wnioskowanego świadczenia, a ponadto czyni bezcelowym badanie spornej kwestii związanej z okresami pracy ubezpieczonego w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Brak spełnienia jednej przesłanki zwalnia sąd od rozpatrywania pozostałych warunków przysługiwania prawa do świadczenia, ponieważ w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sąd orzeka o prawie do konkretnego świadczenia (w tym wypadku o prawie do emerytury pomostowej), a nie o poszczególnych przesłankach ich przysługiwania. To oznacza, że sąd oddala odwołanie w przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku przyznania świadczenia i nie bada czy inne warunki zostały spełnione (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2018 r., III AUa 1095/18, LEX nr 2907185).

Niemniej jednak warto podkreślić, że ubezpieczony może przedstawić dowód potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy w toku postępowania sądowego. Sąd jest bowiem zobowiązany do uwzględnienia stanu faktycznego sprawy na dzień zamknięcia rozprawy. Wtedy, przy spełnieniu pozostałych przesłanek do nabycia wcześniejszej emerytury, sąd powinien zmienić zaskarżoną decyzję ZUS.

Prawnik ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Pomagamy na każdym etapie sporu z ZUS:

  • porady prawne w sprawach ZUS
  • kontrola / postępowanie wyjaśniające ZUS
  • odwołanie od decyzji ZUS
  • apelacja od wyroku sądu 1. instancji
  • skarga kasacyjna w sprawach ZUS

Kancelaria prawna specjalizująca się w sporach z ZUS.

Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

 

ZOBACZ TERAZ: KANCELARIA WYGRYWA SPRAWĘ Z ZUS

Dodaj komentarz

Close Menu