SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA ZUS

Temat na czasie – ZUS wydaje decyzje w których żąda zwrotu wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego za wiele lat wstecz, opierając decyzję o zwrocie świadczeń na nieprawomocnej decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.

Nie ulega wątpliwości że decyzja ZUS o odmowie prawa do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń jest następstwem wydanej wcześniej decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.

Jeżeli ZUS wyda decyzję zwrotową nie pozostaje nic innego jak napisać od niej odwołanie i domagać się przed sądem uchylenia decyzji zwrotowej z obrotu prawnego jako decyzji przedwczesnej wydanej z naruszeniem przepisów prawa. Można próbować zapobiec takiej sytuacji, jeśli w toku postępowania administracyjnego wszczętego przez ZUS w sprawie zasadności pobrania zasiłków Płatnik weźmie czynny udział i podejmie stosowne kroki prawne.

JAK NIE DOPUŚCIĆ DO TEGO ABY ZUS WYDAŁ DECYZJĘ ZWROTOWĄ?

Mówi się „mądry Polak po szkodzie”. Jednak nie od dziś wiemy, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Antidotum na decyzję zwrotową jest podjęcie aktywności, która przekona ZUS do zawieszenia postępowania o zwrot świadczeń.

Prowadzenie postępowania administracyjnego wiąże się z obowiązkiem wyrażonym w art. 10 § 1 KPA, zgodnie z którym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. ZUS powinien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

 W tym celu ZUS wysyła do Płatnika pismo o wszczęciu postępowania. Poglądowo wygląda ono tak:

Od momentu odebrania zawiadomienia o wszczęciu postępowania trzeba działać. Bierność ze strony Płatnika spowoduje, że ZUS szybko zakończy postępowanie wydając decyzję zwrotową.

ETAP I – PISMO DO RZECZNIKA

Jak tylko Płatnik otrzyma zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zasadności pobrania zasiłków powinien zwrócić się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z wnioskiem o interwencję w jego sprawie. Zgodnie z art. 11 ustawy o Rzeczniku, Rzecznik może zwracać się do właściwych organów, organizacji i instytucji publicznych z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie.

We wniosku do Rzecznika należy w szczególności:

– opisać swoją sprawę wskazując, że ZUS narusza art. 130 KPA poprzez prowadzenia postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomimo braku prawomocności decyzji o niepodleganiu;

– powołać się na naruszenie przez ZUS Konstytucji Biznesu tj. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania;

– domagać się, aby Rzecznik wniósł o podjęcie przez ZUS działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony przedsiębiorcy w szczególności przestrzegania art. 130 KPA poprzez niewydawanie przez ZUS dalszych decyzji w przedmiocie zasadności pobranych przez ubezpieczoną w przeszłości zasiłków na podstawie wcześniejszej nieprawomocnej decyzji o niepodleganiu;

– zawrzeć postulat aby Rzecznik wstąpił do wszczętego przez ZUS postępowania.

Wniosek do Rzecznika można złożyć elektronicznie na mejla biuro@rzecznikmsp.gov.pl lub w formie pisemnej na adres Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa.

ETAP II – PISMO DO ZUS

Niezwłocznie po wysłaniu wniosku o interwencję do Rzecznika Przedsiębiorców (najlepiej już na następny dzień) – koniecznie trzeba wystąpić z pismem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wstrzymanie się z działaniami w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do czasu zajęcia stanowiska przez Rzecznika. Jednocześnie do pisma składanego w ZUS należy dołączyć kopię wniosku, który został złożony w Biurze Rzecznika MiŚP.

W piśmie do ZUS należy:

– wnieść o wstrzymanie rozpoznania sprawy do czasu zajęcia stanowiska przez Rzecznika MiŚP;

– przekazać swoje stanowisko w sprawie prowadzonego postępowania o zwrot nienależnie pobranych świadczeń i wnieść o zawieszenie prowadzonego postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o niepodleganie;

– powołać się na przepis art. 130 § 2 KPA zgodnie z którym wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Podjęte działania nie zagwarantują tego, że ZUS nie wyda decyzji zwrotowej, niemniej jednak zwiększą szansę na to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma się z wydaniem decyzji i zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o niepodleganie ubezpieczeniom społecznym. Warto o to zawalczyć, bowiem korzyści płynące z niewydania decyzji zwrotowej są bardzo duże. Co więcej uzyskane w toku stanowisko Rzecznika Przedsiębiorców zostaje w aktach sprawy i wyrażona przez Rzecznika opinia jest pomocna na (ewentualnym) dalszym etapie sporu z ZUS.

Prawnik w sprawach ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu