SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
Układ ratalny ZUS odmowa

Układ ratalny ZUS odmowa

Wniosek o układ ratalny z ZUS to często bardzo dobre rozwiązanie jeśli chcemy wyjść z długów wobec organu rentowego. Dużym plusem takiego rozwiązania jest regulacja, że od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że zobowiązany nie będzie miał statusu dłużnika, a także w czasie obowiązywania układu ratalnego ZUS nie dochodzi na drodze egzekucyjnej należności objętych układem ratalnym.

W doktrynie prawa podkreśla się, że zarówno w przypadku umorzenia należności z tytułu składek, jak i w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty decyzja w tym zakresie jest decyzją uznaniową ZUS, a nie jego obowiązkiem (tak K. Kwapisz, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LexisNexis 2013). Mamy w tym zakresie do czynienia z tak zwanym uznaniem administracyjnym organu. ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty. Nie oznacza to, że każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Ustawa systemowa przewiduje w art. 29 ust. 1a, że odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Pytanie jaka forma jest przewidziana dla odmowy odroczenia terminu płatności lub odmowy układu ratalnego?

W tej kwestii ZUS stoi na stanowisku, że nie musi wydawać decyzji. Zdaniem ZUS odmowa układu ratalnego, nie podlega zaskarżeniu do sądu. Na oficjalnej stronie ZUS, organ rentowy pisze, że „Nie możesz odwołać się od naszego rozstrzygnięcia. Możesz złożyć kolejny wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o zmianę warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek”.

Tymczasem w orzecznictwie podkreśla się, że w takiej sytuacji ZUS powinien wydać decyzję odmowną. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.06.2011 r., II GSK 661/10 (LEX nr 1083340): „Mimo że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie określają sposobu, w jakim następuje odmowa rozłożenia na raty, należy przyjąć, iż tego rodzaju działanie, które stanowi o odmowie przyznania prawa przewidzianego ustawą może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji”.

Podobne zapatrywanie wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 20.01.2009 r., I SA/Po 1447/08, gdzie stwierdził następująco: „Kiedy ZUS odmawia stronie ulgi, jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej i poprzedzenia jej postępowaniem administracyjnym w oparciu o przepisy k.p.a., który z mocy art. 123 u.s.u.s. ma zastosowanie w sprawach nie uregulowanych w u.s.u.s.”.

W tym duchu wypowiedział się również ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sprawa I SAB/Gd 1/17), gdzie sąd nie podzielił stanowiska ZUS, że odmowa rozłożenia należności na raty na podstawie art. 29 u.s.u.s. nie jest decyzją administracyjną. Sąd w całości zaaprobował wyżej cytowane stanowisko przedstawione w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2011 r., II GSK 661/10 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 stycznia 2009 r., I SA/Po 1477/08.

ODMOWA UKŁADU RATALNEGO – ODWOŁANIE DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO CZY DO SĄDU POWSZECHNEGO

Praktyczną kwestią, którą trzeba wyjaśnić jest pytanie do którego Sądu należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy układu ratalnego? Pomimo konsekwentnych i jednolitych poglądów orzecznictwa ZUS nie uznaje, że taką decyzję powinien wydać. Często zatem w ogóle nie kończy postępowania z wniosku o układ ratalny decyzją. Zatem strona postepowania (Wnioskodawca) nie otrzymuje pouczenia, co do możliwości złożenia odwołania. Zwykle tego typu sprawy ZUS załatwia za pomocą zawiadomienia, w którym informuje Wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku o rozłożenie należności z tytułu składek na raty. Co więc robić? Składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego? Stosownie do przepisów ustawy systemowej, od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W związku z tym przepisem, sądem właściwym do rozpatrzenia środka odwoławczego będzie Sąd Okręgowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a nie WSA.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu