SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl

DRUK ZUS RP-7

Druk ZUS Rp-7 jest jednym z podstawowych dokumentów, które ZUS bierze pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Druk Rp-7 wystawiany jest na prośbę pracownika i dotyczy zaświadczenia o jego zarobkach. Bardzo często przy ustalaniu kapitału początkowego przez ZUS jest problem z drukami Rp-7. Wysokość kapitału początkowego zależy między innymi od udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od osiąganych zarobków, które stwierdza pracodawca wystawiając druk ZUS Rp-7.

Jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Jest to bardzo krzywdzące dla ubezpieczonych, bowiem przyjęcie przez ZUS minimalnego wynagrodzenia powoduje obniżenie emerytury/renty, w sytuacji gdy ubezpieczony uzyskiwał wyższe niż minimalne wynagrodzenie.

JAK WYKAZAĆ FAKTYCZNIE OSIĄGANE ZAROBKI GDY ZUS KWESTIONUJE DRUK ZUS RP-7?

W praktyce prowadzenia licznych sporów z organem rentowym ZUS bardzo często kwestionuje druk ZUS RP-7. Oczywistym jest, że tym samym organ doprowadza do zaniżenia emerytury, która powinna być wypłacana ubezpieczonemu. ZUS na przykład powołuje się na nieprawidłowy podpis na druku Rp-7, czy brak pieczątki zakładu pracy. Często zdarza się, że nie ma zakładu pracy, ani następcy zakładu pracy, który mógłby wystawić druk ZUS RP-7. Jak wówczas wykazać faktycznie osiągane zarobki?

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Pracy ws. postępowania o świadczenia emerytalne (link), środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności: legitymacja ubezpieczeniowa, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

ZUS KWESTIONUJE DRUK ZUS RP-7. ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS DO SĄDU

Często pomimo przedstawienia dowodów pośrednich na osiąganie zarobków (takich jak choćby umowa o pracę) ZUS dalej kwestionuje wysokość osiąganego wynagrodzenia za pracę i przyjmuje do wyliczeń minimalne wynagrodzenie. Wówczas należy odwołać się od decyzji ZUS do sądu.

W postępowaniu przed sądem ubezpieczeń społecznych w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe prowadzenie dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron nie podlega żadnym ograniczeniom (art. 473 § 1 k.p.c.).

Na drodze sądowej każdy istotny fakt (np. odnośnie wysokości wynagrodzenia za pracę), może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi, które sąd uzna za pożądane, a ich dopuszczenie za celowe dla wyjaśnienia sprawy.

Przyjmuje się, że w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być wprawdzie udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego, jednakże zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych (zob. wyroki Sądu Najwyższego z 9 stycznia 1998 r. II UKN 440/97 i z 4 lipca 2007 r. I UK 36/07, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30 października 2013 r., III AUa 269/13).

ZUS zbyt formalistycznie podchodzi do dowodów przedstawianych przez ubezpieczonych, co często kończy się sporem sądowym. Do wyliczenia emerytury należy uwzględnić faktyczne wynagrodzenie, jakie otrzymywał ubezpieczony. Brak druku ZUS RP-7, czy kwestionowanie przez ZUS prawidłowości wypełnienia tego druku nie zamykają sprawy, bowiem ubezpieczony ma możliwość odwołania się do sądu i dowodzenia wszelkimi środkami dowodowymi tego jakie wynagrodzenie za pracę faktycznie otrzymywał.

Masz problem z ZUS? Skorzystaj z pomocy PRAWNIKA DO WALKI Z ZUS.

Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

odwołanie od decyzji ZUSapelacja ZUSskarga kasacyjna ZUS

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu