SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa to temat, z którym zgłaszacie się Państwo do nas bardzo często. Umowy pośrednictwa nie są zwykle rozbudowane, co powoduje że temat wypowiedzenia umowy pośrednictwa nie jest uregulowany w umowie. Co w takim przypadku, czy klient może wypowiedzieć umowę pośrednictwa w sytuacji gdy umowa nie zawiera odpowiednich zapisów na ten temat?

UMOWA POŚREDNICTWA – JAKIE PRZEPISY STOSOWAĆ

W orzecznictwie za ugruntowane można uznać stanowisko, iż wobec uregulowania umowy pośrednictwa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jest ona umową nazwaną (wyrok SN z dnia 12 stycznia 2007r. IV CSK 267/06). Z uwagi na bardzo wąski zakres uregulowania charakteru prawnego umowy pośrednictwa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, do umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące umów podobnych, zawarte w kodeksie cywilnym. Jak przyjmuje się w judykaturze unormowanie umowy pośrednictwa zbliża ją najbardziej do umowy agencyjnej (art. 758 – 764(9) k.c.), nie zaś do umowy zlecenia. Chodzi w niej bowiem o dokonywanie czynności faktycznych, a nie prawnych, jak ma to miejsce w umowie zlecenia, a poza tym pośrednik działa samodzielnie i nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń zlecającego, bezpośrednim celem jego działań nie jest wywołanie określonego skutku prawnego lecz stworzenie warunków w których zawarcie umowy jest możliwe z udziałem samych zainteresowanych, a prawo do wynagrodzenia nabywa tylko wtedy gdy stworzone przez niego warunki doprowadzą do zawarcia umowy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA

Umowa pośrednictwa podlega wypowiedzeniu według zasad, jakie Kodeks cywilny przewiduje dla umowy agencyjnej. Wypowiadając umowę pośrednictwa trzeba sprawdzić, czy została ona zawarta na czas określony, czy na czas nieokreślony. Jakie są prawne możliwości wypowiedzenia umowy pośrednictwa zależy bowiem od terminu na jaki została ona zawarta.

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA ZAWARTEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY

Zgodnie z art. 7641 Kodeksu cywilnego umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Im dłużej trwa umowa, tym dłuży jest okres jej wypowiedzenia. W przypadku umów pośrednictwa najczęściej będziemy mieć do czynienia z wypowiedzeniem na miesiąc naprzód. Termin wypowiedzenia  upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

[PRZYKŁAD] Strony zawarły umowę pośrednictwa na czas nieoznaczony i umowa dotychczas była wykonywana przez okres pół roku. Klient składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w dniu 15.02.2024 r. Stosując terminy ustawowe umowa pośrednictwa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31.03.2024 r.

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa zawartej na czas określony nie jest tak proste, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Art. 7641 Kodeksu cywilnego przewiduje tak zwane wypowiedzenie nadzwyczajne i dotyczy ono umów pośrednictwa zawartych na czas określony. Umowa pośrednictwa zawarta na czas określony może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Opierając się na przesłance niewykonania obowiązków z umowy należałoby wcześniej wezwać stronę naruszającą umowę do należytego jej wykonania, co wynika z zasady lojalności (art. 760 k.c.). Poza tym umowa pośrednictwa może określać kiedy, w jakich przypadkach może dojść do wypowiedzenia umowy pośrednictwa zawartej na czas określony.

WYPOWIEDZENIE UMOWY POŚREDNICTWA – CO POWINNO ZAWIERAĆ

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa jest czynnością jednostronną i nie wymaga dla swojej ważności zgody drugiej strony. Jeśli umowa została zawarta w formie pisemnej dobrze jest przygotować oświadczenie o wypowiedzeniu umowy również w tej formie i wysłać do adresata, zachowując dowód nadania przesyłki listem poleconym. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne z momentem złożenia oświadczenia do drugiej strony.

W wypowiedzeniu należy zawrzeć najważniejsze informacje:

  • dane nadawcy i adresata
  • oznaczenie umowy, od której składa się wypowiedzenie (data, numer umowy, czego dt. umowa)
  • wolę rozwiązania umowy
  • można wskazać podstawę prawną wypowiedzenia oraz jego uzasadnienie
  • podpis strony składającej wypowiedzenie

PRAWNIK OD UMÓW POŚREDNICTWA. KANCELARIA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W UMOWACH POŚREDNICTWA.

REPREZENTUJEMY KLIENTÓW AGENCJI NIERUCHOMOŚCI W SPORACH SĄDOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

UDZIELAMY KONSULTACJI PRAWNYCH.

PRZEŚWIETLAMY UMOWY POŚREDNICTWA I SZUKAMY MOŻLIWYCH SPOSOBÓW NA WYJŚCIE Z PROBLEMÓW PRAWNYCH. PRZEŚLIJ NAM SWOJĄ UMOWĘ DO ANALIZY.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu