SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH – ODWOŁANIE OD ODMOWNEJ DECYZJI ZUS

PRACA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH – ODWOŁANIE OD ODMOWNEJ DECYZJI ZUS

Na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Stwierdzanie okresów pracy uzasadniających prawo do świadczeń

Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów rozporządzenia.

ZDANIEM ZUS: świadectwo pracy w szczególnych warunkach nie jest wystarczającym dowodem na pracę w szczególnych warunkach

Wydawać by się mogło, że skoro ubezpieczony legitymuje się odpowiednim stażem pracy w szczególnych warunkach, który jest potwierdzony przez zakład pracy w wydanym świadectwie pracy, to nie powinno być problemu z uzyskaniem prawa do wcześniejszej emerytury (tudzież rekompensaty w formie dodatku do kapitału początkowego).

Niestety nie zawsze samo świadectwo pracy w szczególnych warunkach pozwoli uzyskać pozytywną decyzję ZUS. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku gdy ubezpieczony ma wpisane w świadectwie pracy wykonywanie obowiązków z wykazu A dział XIV poz. 24 lub poz. 25. Akurat bowiem obie wymienione pozycję zawierają odesłanie do innych rodzajów prac ujętych w wykazie z załącznika do rozporządzenia. Tymczasem najczęściej świadectwa pracy są w tej mierze zbyt ogólne i nie precyzują z jakimi innymi pracami z wykazu łączyły się obowiązki konkretnego pracownika.

ZUS sam z siebie nie dąży do wyjaśnienia tej wątpliwości i wydaję decyzję odmowną podczas gdy organ rentowy powinien z własnej inicjatywy wyjaśnić wszelkie wątpliwości co do stanu faktycznego co wynika z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że organy administracji publicznej z urzędu podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

W przypadku gdy ZUS nie daje wiary świadectwu pracy w szczególnych warunkach, powinien także poinformować wnioskodawcę o tym fakcie i na przykład poprosić o dodatkowy dowód ze świadków, umowę o pracę itp., a to zgodnie z art. 9 KPA, który obliguje organy administracji publicznej do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.

Odmowna decyzja ZUS w sprawie prawa do emerytury pomostowej oraz emerytury za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

Od odmownej decyzji można złożyć odwołanie, które składa się za pośrednictwem ZUS, do właściwego sądu okręgowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji ZUS.

Odwołanie powinno odpowiadać określonym w prawie wymogom formalnym przewidzianym dla pisma procesowego, tj. zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowane, dane oddziału ZUS który wydał decyzję, dane odwołującego się (imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL), oznaczenie rodzaju pisma (wskazanie, że pismo jest „ODWOŁANIEM OD DECYZJI ZUS”), informacje dotyczące zaskarżonej decyzji (znak i datę jej wydania oraz datę odebrania decyzji), zwięzłe określenie kierowanych do sądu wniosków oraz zarzutów wobec decyzji organu rentowego. Przykładowy wzór odwołania od decyzji ZUS jest dostępny pod tym linkiem.

To odwołujący się powinien wykazać zasadność odwołania. W tym celu, już w samym odwołaniu, warto sformułować wnioski dowodowe, dzięki którym będzie możliwe wykazanie faktu świadczenia pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach. Mogą to być koledzy z pracy, którzy potwierdzą jaki zakres obowiązków realizował odwołujący się i na czym polegała jego praca. Może to być pracodawca lub kierownictwo zakładu pracy. Dodatkowo pomocny może okazać się dowód z dokumentów takich jak umowa o pracę. W tego typu sprawach zdarza się również powoływanie dowodu z opinii biegłego do spraw BHP, który będzie mógł określić czy wykonywany rodzaj pracy zalicza się do prac w szczególnych warunkach.

Emerytura pomostowa odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury pomostowej. Prawnik od emerytur pomostowych.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS

Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu