SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
PRAWNIK OD SPRAW ZUS W KRAKOWIE. ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM

PRAWNIK OD SPRAW ZUS W KRAKOWIE. ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, przewidziana w Kodeksie postępowania cywilnego odrębność postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych „ułatwia pracownikowi bądź ubezpieczonemu dochodzenie swych roszczeń w odformalizowanym postępowaniu sądowym, przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony dla tych podmiotów” (por. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, wyd. VII, Opublikowano: WKP 2017).

I chociaż sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są zaliczane do grupy tzw. postępowań odrębnych to również do nich swoje zastosowanie znajduje zasada swobodnej oceny dowodów.

Jako Kancelaria na co dzień zajmująca się tematyką sporów sądowych z ZUS wiemy jak ważna jest to zasada, stąd też chcemy przybliżyć ją Czytelnikom naszego bloga.

Spór z ZUS przed Sądem ubezpieczeń społecznych

Rozpoznając sprawę z odwołania od decyzji ZUS Sąd ubezpieczeń społecznych ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1 KPC). Przepis ten ustanawia wymóg aby Sąd ocenił każdy dowód zgromadzony w sprawie. Nie ma dowodów „lepszych” i „gorszych” ani też z góry określonej hierarchii środków dowodowych. Nie ma uprzywilejowanych dowodów, które z urzędu mają „szczególną” moc dowodową, gdyż w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada równości dowodów.

Chociaż Sąd ma szerokie pole uznaniowości jeśli chodzi o ocenę dowodów, to mimo wszystko taka ocena nie powinna być dowolna. Ocena dowodów dokonywana przez Sąd powinna opierać się na zasadach logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego. Stąd też tak ważne jest pisemne uzasadnienie wyroku, w którym Sąd przedstawia swój tok rozumowania i dokonuje oceny poszczególnych dowodów.

PRAWNIK OD SPRAW ZUS W KRAKOWIE DORADZA: wypadki naruszenia przez Sąd zasady swobodnej oceny dowodów

Brzmi to wszystko nieco abstrakcyjnie, prawda? Jednak doświadczenie pokazuje, że zarzut przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów przez Sąd jest jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów w apelacjach od wyroków, w których Sąd 1. Instancji oddalił odwołanie od decyzji ZUS. Ten zarzut bardzo często jest w stanie doprowadzić do zmiany wyroku Sądu 1. Instancji.

Stąd też tak ważne jest prawidłowe przygotowanie i zredagowanie tego zarzutu w apelacji od wyroku. Trzeba w szczególności nawiązać do innych dowodów i wykazać sprzeczność rozumowania Sądu z zasadami doświadczenia życiowego bądź logiki.

Ciekawe zestawienie przygotował Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 11 marca 2020 r., III AUa 575/19 (LEX nr 2866552), gdzie Sąd stwierdził, że naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. będzie występowało w następujących wypadkach:

  1. gdy z treści dowodu wynika co innego niż przyjął sąd;
  2. gdy pewnego dowodu zebranego nie uwzględniono przy ocenie – wbrew obowiązkowi oceny całokształtu okoliczności sprawy;
  3. gdy sąd przyjął pewne fakty za ustalone, mimo że nie zostały one w ogóle lub są niedostatecznie potwierdzone;
  4. gdy sąd uznał pewne fakty za nieudowodnione, mimo że były ku temu podstawy;
  5. ocena materiału dowodowego koliduje z zasadami doświadczenia życiowego lub regułami logicznego wnioskowania.

Jak widać nie jest wcale proste przygotowanie zarzutu naruszenia przez Sąd zasady swobodnej oceny dowodów. Warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnej Kancelarii specjalizującej się w sprawach ubezpieczeń społecznych, gdzie doświadczeni prawnicy od spraw ZUS są w stanie „wyłapać” wszelkie nieścisłości, które pozwolą na przygotowanie skutecznej apelacji od wyroku Sądu 1. Instancji.

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Zawartka – Kancelaria Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Spraw ZUS z główną siedzibą w Krakowie działa na terenie całej Polski – Warszawa, Kielce, Katowice, Opole, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Gdańsk, Szczecin.

Prawnik ZUS. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.  Pomoc prawną w sporze z ZUS świadczymy także w całym województwie małopolskim: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia, Nowy Targ, Gorlice, Zakopane, Skawina, Andrychów, Wadowice, Wieliczka, Dobczyce, Limanowa, Proszowice.

Nasi Prawnicy posiadają odpowiednie doświadczenie, aby prowadzić w imieniu Klientów Kancelarii sprawy przed ZUS i sądami ubezpieczeń społecznych.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski. Wycenę obsługi prawnej swojej sprawy z ZUS otrzymasz za darmo.

Napisz / zadzwoń:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu