SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ZUS PODWAŻA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI … A SĄD OBNIŻA PODSTAWĘ WYMIARU

ZUS PODWAŻA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI … A SĄD OBNIŻA PODSTAWĘ WYMIARU

ZUS w swojej decyzji podważył podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej powołując się na fikcyjność działalności. Odwołanie od decyzji wniósł przedsiębiorca. Sąd wprawdzie uznał, że działalność była faktycznie prowadzona i w tym zakresie zmienił decyzję ZUS jednak „przy okazji” obniżył wysoką podstawę wymiaru składek zadeklarowaną przez ubezpieczonego.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R. SYGN. AKT V U 78/19

Decyzją z 2018 roku ZUS ustalił, że ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniom społecznym od 2012 roku … gdyż zdaniem Zakładu działalność gospodarcza była prowadzona dla pozoru.

ZUS ustalił, że wnioskodawczyni pobrała zasiłki z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości w latach 2012-2018 – 471.892,20 zł. Zdaniem organu rentowego działania ubezpieczonej miały na celu świadome osiągnięcie nieuprawnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu.

Sąd rozpatrując odwołanie doszedł do wniosku, że ubezpieczona wykonywała działalność gospodarczą we własnym imieniu i w tym zakresie spełniała definicję przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie gospodarczej.

Jednocześnie Sąd uznał, że zadeklarowana przez wnioskodawczynię podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne była znacznie zawyżona i nie odpowiadała rzeczywistym, przeciętnym dochodom uzyskiwanym przez ubezpieczoną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd stanął na stanowisku, że podstawa wymiaru składek nie znajduje swojego potwierdzenia w skali działalności prowadzonej przez ubezpieczoną w spornym okresie.

Stąd też – w ocenie Sądu – zasadnym było przyjęcie rzeczywistych, przeciętnych, udokumentowanych przez skarżącą dochodów za sporny okres jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne. Tak też Sąd dokonał ustalenia podstawy wymiaru składek za sporny okres na poziomie kwoty 4425 zł.

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY Z DNIA 18 CZERWCA 2019 R. SYGN. AKT V U 46/19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy decyzją z dnia 20 listopada 2018 r. stwierdził, że ubezpieczony jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie od 4 września 2014 r. do 17 lipca 2017 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS stwierdził, że działalność nie miała charakteru zarobkowego i była fikcyjna ukierunkowana wyłącznie na pobieranie wysokich świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Do dnia wydania zaskarżonej decyzji ubezpieczony pobrał zasiłki na łączną kwotę 306.526,56 zł.

W przekonaniu Sądu wnioskodawca wykazał, że w objętym zaskarżoną decyzją okresie rzeczywiście prowadził spełniającą wskazane kryteria ustawowe, nastawioną na osiąganie zysku działalność gospodarczą. W tym zakresie Sąd uznał odwołanie za słuszne i zmienił decyzję ZUS uznając, że skarżący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej.

Za zasadne jednak Sąd uznał zmienić podstawę wymiaru zadeklarowaną przez przedsiębiorcę. Zdaniem Sądu, przedsiębiorca korzystając ze stworzonej przez prawo formalnej możliwości, pomimo prowadzenia stanowiącej tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym działalności gospodarczej od 2000 r., dopiero za marzec 2014 r. jednorazowo tylko zadeklarował maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, choć ustalona we wskazanej wysokości podstawa nie znajdowała odzwierciedlenia w osiąganych z działalności dochodach.

Sąd skorygował zadeklarowaną przez ubezpieczonego wysoką podstawę wymiaru składek do poziomu minimalnego z powołaniem się na argument, że zadeklarowana jednorazowo wysoka składka została opłacona w zawyżonej wysokości, z zamiarem oczywistego obejścia prawa w celu nabycia świadczeń w nienależytej i zawyżonej wysokości.

Oba przywołane w dzisiejszym wpisie orzeczenia są nieprawomocne, jednak dają do myślenia. Na tych przykładach widać, że w postępowaniu które jest zainicjowane odwołaniem od decyzji ZUS o niepodleganiu sądy ingerują w podstawę wymiaru składek deklarowaną przez przedsiębiorców. Co więcej, widać tendencję do odnoszenia wysokości opłacanych składek do uzyskiwanych z działalności dochodów. Innymi słowy sądy nie przyzwalają na deklarowanie podstawy wymiaru składek wyższej niż zarobki osiągane z działalności przez przedsiębiorcę.

Prawnik do walki z ZUS. Działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu