SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DEZUBEKIZACJA – ŚMIERĆ ODWOŁUJĄCEGO SIĘ OD DECYZJI ZERU

DEZUBEKIZACJA – ŚMIERĆ ODWOŁUJĄCEGO SIĘ OD DECYZJI ZERU

Dezubekizacja uderzyła w grupę osób w podeszłym wieku. Często dochodzi do sytuacji, gdy odwołujący się od decyzji ZERu o obniżeniu emerytury nie doczeka rozstrzygnięcia sądowego. O tych przykrych realiach napisał tygodnik Polityka w artykule Życiowe skutki ustawy dezubekizacyjnej. Portal prawo.pl opisywał sytuację, gdzie Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wyrokował w sprawie sporu na tle dezubekizacji, w sytuacji gdy odwołująca zmarła.

W przypadku zgonu osoby, która odwołała się od decyzji obniżającej policyjną emeryturę lub rentę, sąd ma obowiązek zawiesić postępowanie do czasu wskazania następców prawnych tej osoby. Wynika to z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., który stanowi, że sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

[WAŻNE] W sprawach dezubekizacyjnych obowiązuje szczególna regulacja prawna co do osób uprawnionych do wstąpienia w miejsce zmarłego do toczącego się postępowania sądowego.

JAK ODZYSKAĆ PEŁNĄ EMERYTURĘ PO DEZUBEKIZACJI? Otrzymałeś decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z którą się nie zgadzasz? Prowadzimy obsługę prawną spraw dezubekizacyjnych w całej Polsce.

Zważywszy na specyfikę postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZER MSWiA obniżającej emeryturę / rentę byłym funkcjonariuszom, koszt świadczonej pomocy prawnej ustalany jest zawsze indywidualnie.

Po konsultacji prawnej, przedstawiamy Klientowi wycenę prowadzenia sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie, jakie koszty poniesie w toku współpracy z kancelarią. Klient nie będzie zaskakiwany jakimikolwiek opłatami na rzecz kancelarii, które nie były ujęte w wycenie.

DEZUBEKIZACJA – ŚMIERĆ ODWOŁUJĄCEGO SIĘ OD DECYZJI ZERU

Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności: w razie śmierci strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego. W przypadku nie zgłoszenia się następców prawnych może dojść do umorzenia postępowania sądowego, co oznacza formalne przegranie sprawy z odwołania od decyzji obniżającej emeryturę.

Ma tu zastosowanie regulacja art. 182 § 1 pkt 3) k.p.c. Sąd umarza postępowanie w przypadku stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

[WAŻNE] Termin na wystąpienie z wnioskiem o dalsze prowadzenie postępowania przez osoby uprawnione do świadczeń po zmarłym wynosi 12 miesięcy od dnia śmierci ubezpieczonego. Po upływie tego terminu prawo do świadczenia ustaje, a sąd umorzy zawieszone postępowanie.

W sytuacji gdy nastąpiła śmierć ubezpieczonego w toku sądowego postępowania odwoławczego od decyzji ZER MSWiA obniżającej emeryturę, obowiązują szczególne przepisy dotyczące kręgu podmiotów, mogących wstąpić do sprawy po zmarłym. Nie liczy się tutaj formalne nabycie spadku po zmarłym ubezpieczonym i legitymowanie się czy to postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, czy aktem poświadczenia dziedziczenia. W grę wchodzi przepis art. 47 ustawy zaopatrzeniowej. Zgodnie z tym przepisem: W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia pieniężne, świadczenia należne jej do dnia śmierci przysługują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, małżonkowi i dzieciom, a w razie ich braku – kolejno: wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu. Osoby te mają prawo do udziału w nieukończonym postępowaniu prowadzonym dalej w sprawie tych świadczeń.

Osoby uprawnione do świadczenia po zmarłym muszą wykazać przesłanki ustawowe, aby móc wstąpić do postępowania sądowego z odwołania od decyzji. Świadczenia przysługujące po zmarłym wypłaca się: 1) małżonkowi lub dzieciom zmarłego, zamieszkałym z nim w dniu jego śmierci; 2) małżonkowi lub dzieciom niespełniającym warunku określonego w pkt 1 albo innym członkom rodziny, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostawali na utrzymaniu zmarłego lub zmarły pozostawał na ich utrzymaniu.

Śmierć osoby fizycznej w trakcie procesu stanowi przeszkodę w jego kontynuowaniu i w przypadku, gdy przedmiotem procesu są prawa i obowiązki, które przechodzą na następców prawnych, musi nastąpić zawieszenie postępowania – zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. i podjęcie go z następcą lub następcami prawnym jako następcami procesowymi po ich ustaleniu (art. 180 § 1 pkt k.p.c.). Brak zawieszenia postępowania i jego kontynuowanie, po utracie zdolności sądowej, przez stronę, bez wstąpienia w jej miejsce następców prawnych, powoduje nieważność postępowania.

Należy mieć na uwadze regulację szczególną odnośnie następców prawnych zmarłego. Warto dochować wymogów formalnych w tym zakresie, aby nie doszło do umorzenia postępowania.

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA POMOC PRAWNA. Współpracę zaczynamy zwykle od konsultacji prawnej, podczas której wnikliwie analizujemy sprawę Klienta poznając jego problem i szukając możliwych dróg do jego rozwiązania. Przedstawiamy wycenę sprawy, dzięki czemu Klient z góry wie jakie koszty poniesie powierzając nam swoją sprawę.

Prowadzimy sprawy z odwołań od decyzji obniżających emerytury lub renty w zw. z ustawą dezubekizacyjną na terenie całego kraju.

Przygotowujemy odwołania od decyzji obniżających emerytury, apelacje oraz skargi kasacyjne w sprawach dezubekizacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu