SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
ODMOWA PRAWA DO ZASIŁKU PRZEZ BRAK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO PO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

ODMOWA PRAWA DO ZASIŁKU PRZEZ BRAK ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO PO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

ZUS jako organ administracji publicznej z zasady powinien działać w sposób transparenty i budzący zaufanie obywatela do władzy publicznej. Niestety nie zawsze tak jest. Temat z dzisiejszej konsultacji z Klientką: ZUS wykorzystując kruczki prawne odmówił wypłaty zasiłku chorobowego.

Decyzja o odmowie zasiłku jako przyczynę odmowy podaje niepodleganie do ubezpieczenia chorobowego. Składka na ubezpieczenie chorobowe była odprowadzana i Klientka żyła w przeświadczeniu, że jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Dopiero złożenie wniosku do lokalnego ZUS w Lublinie doprowadziło do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego ZUS uznał, że Płatnik nie dopełnił formalności zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po zakończonym zasiłku macierzyńskim. Dla ZUS samo regularne (przez prawie rok) opłacanie składki jest niewystarczające do tego, aby uznać podleganie do ubezpieczenia chorobowego. Jedno małe uchybienie Płatnika powoduje konsekwencje na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

PRZEPISY PRAWA – WYMÓG ZGŁOSZENIA SIĘ DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PO ZAKOŃCZONYM ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM

W artykule na pit.pl wskazano, że: „Po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama, aby zachować ciągłość podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i mieć prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, powinna zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia własnej firmy, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ważne jest, aby zgłoszenia dokonała w terminie do 7 dni od zakończenia pobierania macierzyńskiego”. Samo opłacanie składek na to ubezpieczenie bez odpowiedniego zgłoszenia jest niewystarczające do tego, aby podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Jak się okazuje temat nie jest tak oczywisty i bardzo wiele osób (w tym również księgowych) nie wie o tej formalności. Wykorzystuje to ZUS i wyciąga z tego faktu daleko idące konsekwencje prawne odmawiając dalszych zasiłków. Tym samym brak prawa do zasiłku powoduje również konieczność odprowadzania pełnych składek, za okres w którym przedsiębiorca był niezdolny do pracy, ale bez prawa do zasiłku.

[ORZECZNICTWO]

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w związku z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 u.s.u.s.). Ustawodawca – wyszczególniając w art. 11 u.s.u.s. osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu – nie przewidział możliwości podlegania temu ubezpieczeniu w odniesieniu do osób podlegających dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz w związku z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. To oznacza, że w sytuacji określonej w art. 9 ust. 1c u.s.u.s. z mocy prawa ustaje tytuł do podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ponieważ nie jest możliwe wówczas podleganie z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2022 r., I USKP 142/21 (LEX nr 3509752)

BRAK POUCZENIA ZE STRONY ZUS

ZUS zna skutek w postaci ‘wypadnięcia’ z ubezpieczenia chorobowego przez przedsiębiorcę, ale nie poucza płatników o konieczności dopełnienia formalności i ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego. Tak było też w niniejszej sprawie, gdzie ZUS przez prawie rok po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego przyjmował składkę na ubezpieczenie chorobowe i nie informował Płatnika o nieprawidłowościach (dlaczego ten płaci składkę, pomimo że nie złożył zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego). Portal prawo.pl wskazywał na wymóg należytego pouczenia przez ZUS, cytując wyrok SN z 22.01.2020 r. Pomimo upływu ponad 4 lat od tego wyroku ZUS nie wprowadził odpowiedniej procedury informacyjnej, a powinien był to zrobić.

Obecnie podkreśla się w orzecznictwie, że „Nieudzielenie przez organ rentowy osobie prowadzącej działalność pozarolniczą prawidłowej informacji co do czynności niezbędnych dla dalszego podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może być podstawą stwierdzenia, że taka osoba podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od pierwszego dnia przypadającego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, choćby złożyła dopiero w późniejszym czasie ponowny wniosek o objęcie jej ubezpieczeniem chorobowym” (postanowienie  Sądu Najwyższego  z dnia 23 maja 2023 r., II USK 355/22).

ODMOWA DECYZJA ZUS JEST BEZPRAWNA

Jak widać na przykładzie z dzisiejszej konsultacji, ZUS nie poucza o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po zasiłku macierzyńskim, a chce wyciągać daleko idące konsekwencje prawne małej omyłki przedsiębiorcy. Jest to działanie, które trzeba zaskarżyć odwołując się do sądu. Tylko uwaga, trzeba to zrobić mądrze. Samo odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty zasiłku do sądu rejonowego nie wystarczy! Sąd Rejonowy nie może ‘przywrócić’ do ubezpieczenia chorobowego, bo nie ma w tym zakresie kompetencji. Trzeba najpierw zmusić ZUS do wydania decyzji o okresach podlegania do ubezpieczenia chorobowego i zaskarżyć tę decyzję do Sądu Okręgowego, który to jest sądem właściwym w sprawach o podleganie do ubezpieczeń społecznych (Sąd Rejonowy nie ma możliwości orzekać o podleganiu/niepodleganiu do ubezpieczenia chorobowego, co wynika z przepisów proceduralnych).

W tego typu sprawach, z uwagi na ich nietypowy charakter i zawiłość (również w działaniach ZUS, które laikowi utrudniają dostęp do kontroli działalności ZUS przez sąd) warto korzystać z pomocy prawnika do spraw ZUS.

PRAWNIK DO WALKI Z ZUS. STAJEMY PO STRONIE OBYWATELA W SPORACH Z ZUS.

PROFESJONALNE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS – KOMPLEKSOWE PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH NA KAŻDYM ETAPIE.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług.

Zadzwoń 502 619 281 / napisz kancelaria@zawartka.pl

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

SZYBKI KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dodaj komentarz

Close Menu