SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 502-619-281 E-MAIL: kancelaria@zawartka.pl
DECYZJA ZUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – JAK SIĘ BRONIĆ? CZ. I

DECYZJA ZUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM – JAK SIĘ BRONIĆ? CZ. I

Ostatnio coraz częściej w Kancelarii zajmujemy się tematyką prawa ubezpieczeń społecznych w związku z licznymi sprawami wywołanymi kontrolami ZUS wśród przedsiębiorczych kobiet.

ZUS podważa prowadzenie działalności gospodarczej wydając następnie decyzję o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Przykład takiej decyzji na zdjęciu poniżej:

zdjęcie ZUS przykładowa decyzja

ZUS opiera się w uzasadnieniu decyzji na swoich ustaleniach poczynionych w trakcie kontroli jakoby działalność gospodarcza nie była zorganizowana, nie odznaczała się zarobkowym charakterem, ani nie była wykonywana w sposób ciągły. W konsekwencji nie wypełnienia przesłanek działalności gospodarczej z art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, ZUS stwierdza, że działalność gospodarcza miała charakter jedynie pozorny i zmierzała do pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. W wielu przypadkach twierdzenia ZUS są pozbawione uzasadnionych dowodów, stąd też Organ posługuje się w decyzjach klauzulą ogólną zasad naruszenia współżycia społecznego przez przedsiębiorcę dla wykazania, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych było nieważne z mocy art. 58 § 1 i 2 ustawy Kodeks cywilny.

Jak się przed tym bronić? Otóż z pomocą przychodzi orzecznictwo sądów i racjonalna wykładani prawa, które ma zastosowanie w sprawie.

W orzeczeniu z dnia 12.12.2014 r. (sygn. akt III AUa 878/14) Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, „(…) że błędne jest stanowisko organu rentowego, iż czynność zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej przez odwołującą się jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji jest nieważna z mocy art. 58 § 2 k.c. Kodeks cywilny nie reguluje bowiem czynności w postępowaniu administracyjnym, lecz stosunki cywilnoprawne – wynika to z art. 1 k.c.”. Przedstawiony pogląd jest ugruntowany w judykaturze. Dla przykładu, w innym orzeczeniu Sąd wskazał, że „Właściwością stosunków ubezpieczenia społecznego jest występowanie szczególnego rodzaju zależności polegającej na tym, że objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się z powstaniem obowiązku opłacania składek. Zależność ta nie przybiera jednak w ubezpieczeniu społecznym znamion wzajemności (ekwiwalentności) w znaczeniu przyjętym w prawie cywilnym. Oba elementy stosunku ubezpieczenia (składka ubezpieczeniowa oraz ochrona ubezpieczeniowa) nie są równoważne (wymienialne), bowiem zasada ekwiwalentności świadczeń jest w tym stosunku modyfikowana przez zasadę solidarności społecznej. Stosunków ubezpieczenia społecznego nie da się zatem zakwalifikować do stosunków zobowiązaniowych, nie można tu bowiem mówić, tak jak w przypadku cywilnoprawnych zobowiązań wzajemnych, o ścisłej współzależności (synallagmatyczności) składki i świadczenia” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25.03.2015 r., syng. akt: III AUa 1479/14, LEX nr 1682839).

Podsumowując, ZUS nie jest uprawniony do stosowania w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym przedsiębiorców przepisu art. 58 ustawy Kodeks cywilny.

W tego typu sprawach przeciwko ZUS, w odwołaniu od decyzji należy również przedstawić argumenty za tym, że działalność gospodarcza spełnia przesłanki wskazane w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców – tj. charakteryzuje się zorganizowaniem, zarobkowym charakterem i ciągłością. W kolejnym wpisie przybliżę jak to zrobić i jak te przesłanki są wykładane.

Prawnik specjalizujący się w sprawach ZUS. Prawnik do walki z ZUS. Zapytaj o ofertę – wycena zlecenia przeprowadzana jest za darmo.

Skontaktuj się z nami:

tel.: 502-619-281

e-mail: kancelaria@zawartka.pl

KLIKNIJ W ZAKŁADKĘ KONTAKT

Dodaj komentarz

Close Menu